Chujiro Hayashi

Chujiro Hayashi studierte 1925 bei Dr. Usui Reiki und gründete einen Reiki Zweig „Hayashi Reiki Kenkyu-kai “ in Tokio

weitere Infos